...

Szabályzatok

A jelen Részvételi- és Játékszabályzat a www.beyondresearch.hu online kutatási panelba való regisztrációval, az online kutatási panel regisztrált tagjai számára meghirdetett online kutatásokhoz kapcsolódó ingyenes nyereményjátékokban való részvétellel és adatkezelés feltételeivel, valamint a sorsolásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

 1. A nyereményjáték megnevezése

A nyereményjáték megnevezés alatt a következő nyereményjátékokat kell érteni:

 • a www.beyondresearch.hu kutatási paneljébe való regisztrációhoz kapcsolódó nyereményjátékokat (továbbiakban: Regisztrációs nyereményjáték),
 • a Beyond Research Kft. (továbbiakban: Szervező) által meghirdetett kutatásokhoz kapcsolódó nyereményjátékokat (továbbiakban: Kutatási nyereményjáték),
 • valamint a beyondresearch.hu honlap ajánlásához kapcsolódó nyereményjátékokat (továbbiakban: Ajánlási nyereményjáték).

 

 1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Beyond Research Kft. (1132 Budapest Váci Út 18. adószám: 25300307-2-41 cégjegyzékszám: 01 09 207038)

 1. A nyereményjáték időtartama:
 • Regisztrációs nyereményjáték: Az aktuális regisztrációs nyereményjáték 2023. április 1. és 2023. október 1. közötti időszakra került meghirdetésre.
 • Kutatási nyereményjátékok: A kutatási nyereményjátékok 2023. 03. 01. 0:00 órától visszavonásig tartanak. Az egyes kutatásokhoz tartozó nyereményjáték időtartamát a tagoknak kiküldött felkérőlevél tartalmazza.
 • Ajánlási nyereményjáték: Az aktuális ajánlási nyereményjáték 2023. április 1. és 2023. október 1. közötti időszakra került meghirdetésre.
 1. A sorsolás időpontja:
 • Regisztrációs nyereményjáték: Az aktuális regisztrációs nyereményjáték sorsolási időpontja a nyereményjáték határidejének lejáratát követő 5 munkanapon belül kerül meghatározásra, de legkésőbb a határidő lejáratát követő 10. munkanap.
 • Kutatási nyereményjátékok: Az egyes kutatásokhoz tartozó nyereményjátékhoz tartozó sorsolás időpontját a tagoknak kiküldött felkérőlevél tartalmazza.
 • Ajánlási nyereményjátékok: Az aktuális ajánlási nyereményjáték sorsolási időpontja a nyereményjáték határidejének lejáratát követő 5 munkanapon belül kerül meghatározásra, de legkésőbb a határidő lejáratát követő 10. munkanap.
 1. A sorsolás helyszíne:

A sorsolásra a Szervező székhelyén (Budapest Váci út 18. 7. emelet) kerül sor.

 1. Részvételi feltételek:
 • Regisztrációs nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét már betöltött Magyarországon érvényes tartózkodási hellyel rendelkező (állandó/ideiglenes lakcím) természetes, cselekvőképes személy, aki a részvételi határidő alatt regisztrál a beyondresearch.hu oldalon, kitölti a regisztrációs kérdőívet (továbbiakban: Paneltag), melynek során jelzi részvételi szándékát a nyereményjátékon, és elfogadja a részvételi feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatót. A résztvevő korábban még semmilyen formában nem volt tagja a panelnak. Egy személy csak egyszeri regisztrációra jogosult.
 • Az egyes Kutatási nyereményjátékokon részt vehet minden paneltag, aki a részére kiküldött felkérőlevélben található kérdőívet maradéktalanul kitölti. Egy paneltag egy időben akár több különböző kutatási nyereményjátékon is részt vehet.
 • Az Ajánlási nyereményjátékon részt vehet minden Paneltag, akit legalább egy, a kutatási határidőn belül regisztrált Paneltag megnevez a regisztráció során e-mail címének megadásával, mint olyan személyt, aki a beyondresearch.hu oldalt számára ajánlotta.
  Amennyiben egy Paneltagot a kutatási határidőn belül többen is megneveznek, úgy az a Paneltag a sorsolás során akkora súllyal szerepel a résztvevők között, ahányan a jelzett időszakban megnevezték.
 1. Nyeremények:
 • Regisztrációs nyereményjáték: Az aktuális regisztrációs nyereményjátékban a jelzett határidőn belül regisztráltak között 5 db, egyenként 15.000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
 • Kutatási nyereményjátékok: Az egyes kutatásokra vonatkozó nyeremények mértéke kutatásonként külön kerülnek meghatározásra. Az aktuális kutatási nyereményjátékhoz kapcsolódó nyeremény mértékét mindig a Paneltagok részére kiküldött felkérőlevél tartalmazza.
 • Ajánlási nyereményjáték: Az aktuális ajánlási nyereményjátékban a jelzett határidőn belül a megnevezett Paneltagok között 5 db, egyenként 10.000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
 1. A sorsolás menete:

A sorsoláson a 6. pontban meghatározott Paneltagok (továbbiakban: Résztvevők) vehetnek részt.

A sorsolás minden esetben számítógépes program segítségével történik, véletlenszám-generálással. A sorsolás során a Részvevők a regisztráció során megadott e-mail címei közül véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra a Főnyertesek, valamint a Pótnyertesek. Minden Főnyertes mellé egy Pótnyertes kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:

 • Regisztrációs nyereményjáték: Az aktuális regisztrációs nyereményjátékban 5 db Főnyertes, valamint 5 db Pótnyertes kerül kisorsolásra.
 • Kutatási nyereményjátékok: Az egyes kutatásokhoz kapcsolódóan a Főnyertesek és Pótnyertesek számát az aktuális kutatáshoz kiküldött felkérőlevél tartalmazza.
 • Ajánlási nyereményjáték: Az aktuális ajánlási nyereményjátékban 5 db Főnyertes, valamint 5 db Pótnyertes kerül kisorsolásra.
 1. A nyertesek értesítése:

A Sorsolást követően a Szervező a Főnyertesek a regisztrációs során megadott e-mail címére értesítő e-mail-t küld, melyben értesíti a Főnyerteseket a Sorsolás sikeres lezárultáról, valamint tájékoztatja a nyeremények átvételéhez szükséges teendőkről, és egyezteti a szükséges személyes adatokat.

A Főnyertes az értesítés kiküldésétől számított 30 naptári napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szervező által kijelölt személlyel (továbbiakban: Kapcsolattartó).

Amennyiben a Főnyertes fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a helyébe Pótnyertes lép. A Pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a kiesett Főnyertes(ek) helyett átvenni a nyereményt.

Amennyiben valamely Főnyertes helyébe Pótnyertes lép, a Szervező köteles őt is a fent megadott módon tájékoztatni a nyeremény átvételéhez szükséges teendőkről. A Pótnyertesnek az értesítéstől számítva szintén 30 naptári nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy felvegye a kapcsolatot a Kapcsolattartóval.

Amennyiben a Főnyertes, vagy a helyére lépő Pótnyertes a megadott határidőn túl veszi fel a kapcsolatot a Kapcsolattartóval, a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt.

A Szervező nem vállal felelősséget a Részvevő által történt hibás vagy téves adatszolgáltatásból, illetve a Résztvevő által a regisztrációkor megadott e-mail postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából vagy ahhoz kapcsolódó költségekből, károkból, veszteségekből adódó vitás ügyekért.

 1. A nyeremények átvétele:

A kisorsolt nyertesnek a kapcsolatfelvételt követően a Kapcsolattartó visszajelzésétől számítva 30 naptári nap áll rendelkezésére a nyeremény átvételére. A nyertes köteles együttműködni abban, hogy a nyeremény átvétele a fenti határidőig megvalósuljon. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem tudja átvenni nyereményét, elesik a nyereményre való jogosultságától, és a helyére Pótnyertes lép.

A nyeremények átadása személyesen, vagy postai úton történik.

Személyes átvételre Szervező székhelyén van lehetőség: 1132 Budapest, Váci út 18. 7. emelet.

Postai kézbesítés esetén Szervező a nyertes részére a nyereményt a Kapcsolattartóval egyeztetett postai címre küldi. A postázás költsége a Szervezőt terheli.

Sikertelen kézbesítés (pl. helytelenül megadott, vagy nem létező postai cím) esetén, amennyiben a sikertelenségért a nyertes a felelős, jogosultságát a nyereményre elveszíti.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

Amennyiben a nyertes nem kívánja átvenni a nyereményt, lemondását a Kapcsolattartónak tett írásos lemondónyilatkozatban megteheti, ezzel jogosultságát a nyereményre elveszíti.

Szervező a nyereményre vonatkozó, jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget teljes egészében átvállalja a nyertesektől.

A nyeremény személyes átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény beváltásának vagy felhasználásának helyszínére történő utazási költsége) a nyertest terhelik.

A nyeremények átvétele önkéntes, vásárlási kötelezettséget nem von maga után.

 1. További rendelkezések:

Résztvevők a regisztráció során a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik, magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Amennyiben bármely Résztvevő a Részvételi- és Játékszabályzatban szereplő kitételek bármelyikét megszegi, Szervező jogosult az érintett Résztvevő részvételi lehetőségét előzetes értesítés nélkül visszavonni.

Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük érdeklődjön az info@beyondresearch.hu e-mail címen.

Különösen indokolt esetben Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban szereplő feltételeket módosítsa, de csak és kizárólag olyan módon, hogy az a Résztvevőket hátrányosan ne érintse (pl. sorsolás időpontjának módosítása technikai okok miatt). A módosításról a Résztvevőket Szervező köteles lehetőségeihez mérten haladéktalanul értesíteni.

 1. Adatkezelési rendelkezések:

A Paneltag a nyereményjátékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i, 2016/679 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) a) pontja alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a lentiekben megjelölt személyes adatait a szervező, illetve lebonyolító, mint adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Résztvevő azonosítását, a Résztvevővel való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje

Adatkezelő: A regisztráció során megadott adatok kezelője a Beyond Research Kft. Az Adatkezelő elérhetőségei: 1132 Budapest, Váci út 18. 7. emelet. adatvedelem@beyondresearch.hu

 

Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, nyertesek kihirdetéséhez szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Posta cím

A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett Résztvevő(k) részére a nyeremények postai vagy futár útján történő kézbesítése.

Szállítási név és cím

A nyeremény kézbesítése.

Érintettek köre: A Nyereményjátékban nyertesként kihirdetett valamennyi érintett, valamint az e-mail cím tekintetében a Nyereményjátékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatok forrása: a Játékosok adatszolgáltatása.

Adatkezelés időtartama:

A nyereményjátékban résztvevő, de nyertesként ki nem hirdetett érintettek tekintetében a kezelt személyes adatok köre kizárólag a megadott elektronikus levelezési cím (e-mail cím), amelyet Szervező/Lebonyolító kizárólag a sorsolás lebonyolítása érdekében, annak időpontjáig jogosult kezelni és tárolni. A nyereménysorsolás lezárását követő 5 napon belül Szervező/Lebonyolító köteles a nyertesként ki nem hirdetett érintettek személyes adatait maradéktalanul, külön erre vonatkozó kérés nélkül törölni.

A nyereményjáték nyertese által megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. (Az itt írtak alól kivételt képeznek a számviteli bizonylatok, tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.) Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1132 Budapest, Váci út 18. címen,
 • e-mail útján az adatvedelem@beyondresearch.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36703755771 számon.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés a nyereményekkel kapcsolatos adminisztráció – ennek körében a nyeremények kiküldéséhez – teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a nyeremények célba juttatását teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a nyereményeket eljuttatni a nyertesek részére.

 

Jogorvoslat:

A Résztvevő jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be az adatkezeléssel kapcsolatosan. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Résztvevő jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a Résztvevő személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatkezelési tájékoztató: A jelen tájékoztatás nem teljes körű, további információk elérhetőek az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában.

Budapest, 2023. március 31.